Bordro Optimizasyonu

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4’üncü madde 1-a bendi kapsamında çalışanlar sigortalı olarak tanımlanmaktadır. Bu madde kapsamında bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalıların; kazançlarının tamamı ya da bir kısmı yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 80 inci madde 1-b bendi hükmüne göre prime esas kazançlar toplamından istisna kılınmıştır.

Uygulama detayları ise 01.09.2012 tarihli “Sosyal Güvenlik Kurumu İşveren Uygulama Tebliğinde” açıklanmıştır. Bu kapsamda, işveren tarafından oluşturulacak cari dönem sigortalı bordroları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 80 inci madde 1-b hükümleri göz önünde bulundurularak düzenlenebilmektedir.

”Bordro Optimizasyon Programı” ile çalışanların meslek kodu, departman, pozisyon, cinsiyet, medeni durum, ebeveynlik durumu gibi ayırt edici özelliklerine göre istisna ve muafiyet özelliğine sahip bordro kalemleri optimize edilerek hesaplanmakta; işverenler de bu kapsamda bordrolarını düzenleyerek SGK’ya ödemiş oldukları aylık prim tutarını düşürebilmektedir.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
bizimle irtibat kurun.